ANBI

Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond (fiscaal nummer: 815862635)

Staat van baten en lasten Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging 2017

Baten € 53.543
Beleggingsresultaat € 88.732
Verstrekte subsidies € 35.189
Lasten € 5148
Accountantskosten € 355
Bestuurskosten € 1.000
Administratiekosten € 3.793
Financieel resultaat € 48.395
 

Toelichting:

  • Bestuurders vervullen hun rol niet uit eigenbelang en ontvangen geen vergoedingen.
  • Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Voorgenomen bestedingen

De stichting blijft actief om met personen/rechtspersonen in contact te komen, om na te gaan of ondersteuning gewenst en mogelijk is, voor zover deze past binnen onze doelstelling en statuten.