Beleidsplan - RSIN 815862635

Beleidsplan Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond

Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond is een vermogensfonds, opgericht in 2004. Het fonds is niet actief op zoek naar donaties, legaten etc.

Aan het eind van de vorige eeuw werden, als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, de oorspronkelijke functies van de toenmalige kruisvereniging het Wit-Gele Kruis Helmond (zoals de wijkverpleging, de kraamzorg en de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) geleidelijk overgedragen aan het Kruiswerk Peelland, respectievelijk de Zorgboog.

Het vermogen van de stichting is bij oprichting ingebracht door de Kruisvereniging Helmond. Dit startkapitaal was voor een gering deel afkomstig uit de contributies van de voormalige lokale kruisvereniging, aangevuld met de opbrengsten uit de verkoop van twee wijkgebouwen.

 

Doelstelling

Het doel van de stichting is nu om direct en indirect middels financiële bijdragen de extramurale gezondheidszorg in de gemeente Helmond te bevorderen.

Het streven is om minimaal de jaarlijkse inkomsten uit beleggingen te doneren aan doelen die binnen de doelstelling vallen. Algemeen beleid is dat de stichting niet zelf inhoudelijke activiteiten ontplooit, maar anderen bij het werk op het terrein van de doelstelling ondersteunt.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Subsidiefonds, kunnen betrekking hebben op initiatieven gericht op verbetering en stimulering van de extramurale maatschappelijke gezondheidszorg, zoals wijkverpleging, thuiszorg, G.V.O. (gezondheidsvoorlichting en –opvoeding), vaccinatieprogramma’s, moeder- en kindzorg, kraamzorg, consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters. Projecten met betrekking tot mantelzorg en vrijwilligerswerk in de thuiszorg genieten de voorkeur.

De financiële ondersteuning wordt in principe gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten, waarbij tevens sprake is van cofinanciering. Er wordt géén bijdrage verleend voor dekking van exploitatietekorten.

De stichting kent een procedure hoe een aanvraag moet worden ingediend. Deze staat op de website. Klik hier:

Tevens heeft de stichting een subsidiereglement dat op de website is gepubliceerd.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Frits Letschert, voorzitter
  • Wim van Asten, secretaris
  • Toon Dingen, penningmeester
  • Jos Bergs, lid
  • Sandra Klaassen, lid

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn maximaal tweemaal herbenoembaar, zodat de maximale zittingstermijn negen jaar is.

Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een beloning voor haar werkzaamheden.

Helmond, januari 2022